Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 15. novembra 2019 – C.J./Région wallonne

(vec C-830/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: C.J.

Žalovaný: Région wallonne

Prejudiciálne otázky

Bránia články 2, 5 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051 , v spojení s článkom 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia2 , tomu, aby členské štáty v rámci vykonávania týchto ustanovení pri stanovovaní horných a dolných prahových hodnôt zohľadnili celý poľnohospodársky podnik a nie iba podiel mladého poľnohospodára v tomto podniku a/alebo pracovné jednotky, pokiaľ je poľnohospodársky podnik organizovaný vo forme de facto združenia, v ktorom mladý poľnohospodár nadobúda nedeliteľný podiel a stáva sa vedúcim poľnohospodárskeho podniku, avšak nie jediným?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 487.

2 Ú. v. EÚ L 227, 2014, s. 1.