Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Namur (Belgija) 15. novembra 2019 – C.J./Région wallonne

(Zadeva C-830/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Namur

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C.J.

Tožena stranka: Région wallonne

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali členi 2, 5 in 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20051 v povezavi s členom 2 [Delegirane uredbe] Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP in o uvedbi prehodnih določb2 nasprotujejo temu, da države članice v okviru izvajanja teh določb za določitev spodnjega in zgornjega praga upoštevajo celotno kmetijsko gospodarstvo, in ne le deleža mladega kmeta v tem gospodarstvu in/ali delovnih enot (DE), če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki dejanskega združenja, v katerem mladi kmet pridobi solastniški delež in postane nosilec gospodarstva, vendar ne edini?

____________

1 UL 2013, L 347, str. 487.

2 UL 2014, L 227, str. 1.