Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 15 november 2019 – C.J. mot Région wallonne

(Mål C-830/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i det nationella målet

Kärande: C.J.

Svarande: Région wallonne

Tolkningsfråga

Utgör artiklarna 2, 5 och 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,1 jämförda med artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU, samt om införande av övergångsbestämmelser,2 hinder för att medlemsstaterna vid genomförandet av dessa bestämmelser beaktar hela jordbruksföretaget och inte bara den unga jordbrukarens andel i jordbruksföretaget och/eller arbetsenheterna för att fastställa nedre och övre gränser, när jordbruksföretaget är organiserat i form av en oregistrerad förening och den unga jordbrukaren förvärvar en andelsrätt samt blir ansvarig – men inte ensam ansvarig – för jordbruksföretaget?

____________

1 EUT L 347, 2013, s. 487.

2 EUT L 227, 2014, s. 1.