Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. května 2019 – Finanzamt München Abteilung III v. Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

(Věc C-373/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Finanzamt München Abteilung III

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředkuRevision: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

Předběžné otázky

Vztahuje se pojem školské nebo vysokoškolské vzdělávání ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 , resp. pojem „školské nebo vysokoškolské vyučování“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. j) uvedené směrnice, i na poskytování výuky plavání?

Může uznání subjektu ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice Rady 2006/112 za subjekt, jehož cíle jsou podobné cílům veřejnoprávních subjektů, jejichž posláním je výchova dětí a mládeže a školské nebo vysokoškolské vzdělávání, odborný výcvik nebo rekvalifikace, vyplývat z okolnosti, že se v případě výuky poskytované tímto subjektem jedná o výuku, která slouží k osvojení stěžejní základní dovednosti (v tomto případě plavání)?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Vyžaduje osvobození od daně podle čl. 132 odst. 1 písm. j) směrnice Rady 2006/112, aby osoba povinná k dani byla samostatně podnikající fyzickou osobou?

____________

1 Úř. věst.. 2006, L 347, s. 1.