Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhofs (Германия), постъпило на 24 октомври 2019 г. B-GmbH/Finanzamt D

(Дело C-797/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: B-GmbH

Ответник: Finanzamt D

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че е налице държавна помощ, която попада в обхвата на тази разпоредба, ако съгласно правната уредба на дадена държава членка (постоянни) загуби на капиталово дружество от дадена икономическа дейност, извършвана без възнаграждение, което да покрива свързаните с нея разходи, всъщност следва по принцип да се считат за скрито разпределение на печалби и съответно не могат да водят до намаляване на печалбата на капиталовото дружество, но при капиталови дружества, в които мнозинството от правата на глас принадлежат пряко или косвено на публичноправни юридически лица, тези последици не се отнасят до дейности, генериращи постоянни загуби, когато дружествата упражняват съответните дейности поради транспортни, екологични, социални културни, образователни или здравни съображения?

____________