Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 24. oktober 2019 – B-GmbH mod Finanzamt D

(Sag C-797/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger og revisionsappellant: B-GmbH

Sagsøgt og revisionsindstævnt: Finanzamt D

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at der er tale om statsstøtte, som er omfattet af denne bestemmelse, når et kapitalselskabs (vedvarende) underskud hidrørende fra en økonomisk aktivitet, der udføres uden omkostningsdækkende vederlag, i henhold til en medlemsstats lovgivning ganske vist principielt skal anses for skjulte udbytteudlodninger og derfor ikke må reducere et kapitalselskabs overskud, men vedvarende underskudsgivende aktiviteter i kapitalselskaber, hvor offentligretlige juridiske personer direkte eller indirekte har et flertal af stemmerne, ikke har disse retlige konsekvenser, når de pågældende aktiviteter udføres af trafik-, miljø-, social-, kultur-, uddannelses- eller sundhedspolitiske grunde?

____________