Language of document :

2019 m. spalio 24 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B-GmbH / Finanzamt D

(Byla C-797/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: B-GmbH

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt D

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kai pagal valstybės narės teisės normas kapitalo bendrovės (nuolatiniai) nuostoliai iš ekonominės veiklos, kuri vykdoma negaunant sąnaudas padengiančio atlygio, iš principo laikytini paslėptu pelno paskirstymu ir dėl to negali būti atskaityti iš kapitalo bendrovės pelno, tačiau kapitalo bendrovių, kuriose dauguma balso teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso viešiesiems juridiniams asmenims, atveju šios nuolat nuostolingų sandorių teisinės pasekmės netaikomos, jeigu atitinkamą veiklą jos vykdo transporto, socialinės, kultūros, švietimo arba sveikatos politikos sumetimais, tai yra į šios nuostatos taikymo sritį patenkanti valstybės pagalba?

____________