Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 24 października 2019 r. – B-GmbH / Finanzamt D

(Sprawa C-797/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B-GmbH

Strona pozwana: Finanzamt D

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że ma miejsce pomoc państwa wchodząca w zakres stosowania tego postanowienia, w sytuacji gdy zgodnie z przepisami państwa członkowskiego (stałe) straty spółki kapitałowej wynikające z działalności gospodarczej, która jest prowadzona bez wynagrodzenia pokrywającego koszty, powinny być co do zasady uznane za ukryte wypłaty zysków i w związku z tym nie mogą one obniżać zysku spółki kapitałowej, jednakże takie skutki prawne nie powinny być wyciągane w odniesieniu do działalności przynoszącej stałe straty w przypadku spółek kapitałowych, w których większość praw głosu mają bezpośrednio lub pośrednio osoby prawne prawa publicznego, jeżeli spółki te prowadzą daną działalność ze względów związanych z polityką w dziedzinie transportu, środowiska, spraw socjalnych, kultury, edukacji i zdrowia?

____________