Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 24. októbra 2019 – B-GmbH/Finanzamt D

(vec C-797/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: B-GmbH

Odporca: Finanzamt D

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že ide o štátnu pomoc, ktorá spadá do pôsobnosti tohto ustanovenia, ak sa (trvalé) straty kapitálovej spoločnosti z ekonomickej činnosti, ktorá sa vykonáva bez odplaty pokrývajúcej náklady, podľa právnych predpisov členského štátu síce v zásade majú považovať za skryté rozdelenie zisku, a preto nemôžu znižovať zisk kapitálovej spoločnosti, ale v prípade kapitálových spoločností, v ktorých väčšinou hlasovacích práv priamo alebo nepriamo disponujú právnické osoby verejného práva, tieto právne dôsledky neplatia pre trvale stratové podnikateľské činnosti, ak sa tieto podnikateľské činnosti vykonávajú z dôvodov týkajúcich sa dopravnej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej alebo zdravotníckej politiky?

____________