Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 24 oktober 2019 – B-GmbH mot Finanzamt D

(Mål C-797/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: B-GmbH

Motpart: Finanzamt D

Tolkningsfråga

Ska artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att det är fråga om statligt stöd på vilket denna bestämmelse är tillämplig, när (varaktiga) förluster från ett kapitalbolag som hänför sig till ekonomisk verksamhet som drivs utan kostnadstäckande avgifter, enligt en medlemsstats lagstiftning visserligen i princip ska betraktas som dolda vinstutdelningar och således inte får minska vinsten från ett kapitalbolag, men dessa rättsföljder emellertid inte är tillämpliga på varaktiga förluster vid verksamhet i kapitalbolag där majoriteten av rösterna direkt eller indirekt innehas av offentligrättsliga juridiska personer och den aktuella verksamheten tillhandahålls av trafik-, miljö-, social-, kultur-, utbildnings- eller hälsopolitiska skäl?

____________