Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 4.11.2019 – DSK Bank EAD ja FrontEx International EAD

(asia C-807/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Pääasian asianosaiset

Kantajat maksamismääräysmenettelyssä: DSK Bank EAD ja FrontEx International EAD

Ennakkoratkaisukysymykset

Merkitseekö se seikka, että kansallisen tuomioistuimen työmäärä on huomattavasti suurempi kuin saman oikeusasteen muiden tuomioistuinten, minkä vuoksi kyseisen tuomioistuimen tuomarit eivät voi heti tutkia sille esitettyjä asiakirjoja, joiden perusteella väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta määrätään tai voidaan määrätä, ja tehdä päätöksiään asianmukaisessa määräajassa, jo sellaisenaan kuluttajansuojaa koskevan unionin oikeuden rikkomista tai muiden perusoikeuksien loukkaamista?

Onko kansallisen tuomioistuimen kieltäydyttävä tekemästä päätöksiä, jotka voivat johtaa täytäntöönpanoon, jos kuluttaja ei vastusta sitä, jos se epäilee vahvasti, että hakemus perustuu kuluttajasopimuksen kohtuuttomaan ehtoon, vaikka asiakirja-aineisto ei sisällä sitä koskevaa kiistatonta näyttöä?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko sallittua, että kansallinen tuomioistuin, jos sillä on tällainen epäilys, vaatii elinkeinonharjoittajana toimivalta sopimuskumppanilta lisänäyttöä, vaikka sillä ei kansallisen oikeuden mukaan ole tällaista toimivaltaa sellaisen menettelyn yhteydessä, jossa annetaan mahdollisesti täytäntöönpanokelpoinen päätös, niin kauan kuin velallinen ei sitä vastusta?

Ovatko unionin oikeuden kuluttajalainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettujen direktiivien yhteydessä käyttöön otetut vaatimukset siitä, että kansallisen tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta tietyt seikat, myös niissä tapauksissa, joissa kansallinen lainsäätäjä tarjoaa kuluttajille lisäsuojaa (lisää oikeuksia) kansallisessa laissa, jolla pannaan täytäntöön direktiivin säännös, jossa sallitaan tällaisen tehostetun suojan myöntäminen?

____________