Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijsky rajonen săd (Bulharsko) 4. novembra 2019 – „DSK Bank“ EAD a „FrontEx International“ EAD

(vec C-807/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijsky rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky v konaniach o vydaní platobného rozkazu: „DSK Bank“ EAD a „FrontEx International“ EAD

Prejudiciálne otázky

Predstavuje okolnosť, že vnútroštátny súd čelí omnoho vyššiemu pracovnému zaťaženiu ako iné súdy rovnakého stupňa a že sudcovia tohto súdu preto nemajú možnosť skúmať verejné listiny, na základe ktorých sa má alebo môže nariadiť predbežná vykonateľnosť, a prijímať svoje rozhodnutia v primeranej lehote, sama o sebe porušenie ustanovení práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo odporuje iným základným právam?

Je vnútroštátny súd povinný odmietnuť vydať rozhodnutia, ktoré by mohli  byť vykonané, ak proti nim spotrebiteľ nepodá odpor v prípade, ak má skutočné podozrenie, že návrh je založený na nekalej podmienke v spotrebiteľskej zmluve a ak spisový materiál neobsahuje v tomto ohľade žiadne jednoznačné dôkazy?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, je prípustné, aby si vnútroštátny súd v prípade, ak má takéto podozrenie, vyžiadal od zmluvnej strany vykonávajúcej podnikateľskú činnosť dodatočné dôkazy, hoci podľa vnútroštátneho právneho poriadku nemá v rámci konania, v ktorom bude prípadne vydané vykonateľné rozhodnutie, takéto právomoci, ak dlžník nepodá odpor?

Uplatnia sa požiadavky, ktoré právo Únie v súvislosti so smernicami týkajúcimi sa harmonizácie práva spotrebiteľov kladie na zistenie určitých okolností, ku ktorému je vnútroštátny súd povinný pristúpiť ex offo, aj v prípadoch, keď vnútroštátny zákonodarca poskytne spotrebiteľom doplnkovú ochranu (viac práv) na základe vnútroštátneho zákona, ktorý slúži na prebratie ustanovenia smernice, ktoré pripúšťa poskytnutie takejto silnejšej ochrany?

____________