Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 4 november 2019 – ”DSK Bank ” EAD och ”FrontEx International ” EAD

(Mål C-807/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Sökande: ”DSK Bank ” EAD och ”FrontEx International ” EAD

Tolkningsfrågor

Utgör omständigheten att en nationell domstol har en väsentligt högre arbetsbelastning än de andra domstolarna i samma instans, vilket innebär att domarna vid denna domstol inte både kan pröva ingivna handlingar som ligger till grund eller kan ligga till grund för beslut om interimistisk verkställighet och meddela beslut inom skälig tid, i sig en överträdelse av unionsrättsliga bestämmelser på området konsumentskydd eller av andra grundläggande rättigheter?

Ska den nationella domstolen avstå från att anta beslut som kan ligga till grund verkställighet för det fall då konsumenten inte inkommer med bestridande, om den nationella domstolen hyser starka misstankar om att ansökan baseras på ett oskäligt avtalsvillkor i ett konsumentavtal, trots att handlingarna i målet inte innehåller någon bindande bevisning som styrker detta?

För det fall att fråga 2 ska besvaras nekande: Får den nationella domstolen, för det fall att den hyser en sådan misstanke, begära in ytterligare bevis från avtalsparten som är näringsidkare, trots att domstolen enligt nationell rätt inte har någon sådan befogenhet inom ramen för ett förfarande i vilket ett verkställbart beslut kan utfärdas, så länge gäldenären inte har inte inkommit med ett bestridande?

Gäller de unionsrättsliga krav som antagits i samband med direktiv om harmonisering på konsumenträttens område avseende en nationell domstols skyldighet att ex officio fastställa vissa omständigheter även i de fall då den nationella lagstiftaren gett konsumenter ett mer omfattande skydd (fler rättigheter) genom en nationell lagstiftning som införlivar en bestämmelse i ett direktiv som tillåter en sådan högre skyddsnivå?

____________