Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 31. října 2019 – Ligue des droits humains v. Conseil des ministres

(Věc C-817/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Ligue des droits humains

Odpůrkyně: Conseil des ministres

Předběžné otázky

Musí být článek 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že se použije na takovou vnitrostátní právní úpravu, jako je zákon ze dne 25. prosince 2016 o zpracování osobních údajů cestujících, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti2 , jakož i směrnici Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících3 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES4 ?

Je příloha I směrnice 2016/681 slučitelná s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie v tom smyslu, že údaje, které vyjmenovává, jsou velmi široké – zejména údaje uvedené v bodě 18 přílohy I směrnice 2016/681, které překračují údaje uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/82 – a pokud jako celek mohou odhalit citlivé údaje, a překročit tak meze toho, co je „nezbytně nutné“?

Jsou body 12 a 18 přílohy I směrnice 2016/681 slučitelné s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie v tom, že s ohledem na výraz „včetně“ jsou údaje, jichž se týkají, uvedeny příkladmo, a nikoli vyčerpávajícím způsobem, takže požadavek přesnosti a jasnosti pravidel týkajících se zásahu do práva na respektování soukromého života a do práva na ochranu osobních údajů není dodržen?

Jsou čl. 3 bod 4 směrnice 2016/681 a příloha I téže směrnice slučitelné s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, pokud se systém plošného shromažďování, předávání a zpracovávání údajů o cestujících, který tato ustanovení zavádějí, vztahuje na každou osobu, která použije dotčený dopravní prostředek, a to bez ohledu na jakoukoli objektivní skutečnost, na jejímž základě lze mít za to, že tato osoba může představovat riziko pro veřejnou bezpečnost?

Musí být článek 6 směrnice 2016/681 ve spojení s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, jako je napadený zákon, který jako účel zpracování údajů „PNR“ připouští monitorování činností sledovaných zpravodajskými a bezpečnostními službami, přičemž tento účel začleňuje do prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti?

Je článek 6 směrnice 2016/681 slučitelný s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, pokud se jím upravené předběžné posuzování prostřednictvím porovnání s databázemi a s předem stanovenými kritérii vztahuje systematicky a plošně na údaje o cestujících bez ohledu na jakoukoli objektivní skutečnost, na jejímž základě lze mít za to, že tito cestující mohou představovat riziko pro veřejnou bezpečnost?

Může být pojem „jiný příslušný vnitrostátní orgán“ uvedený v čl. 12 odst. 3 směrnice 2016/681 vykládán tak, že se vztahuje na Útvar pro informace o cestujících zřízený zákonem ze dne 25. prosince 2016, který by tedy mohl povolit přístup k údajům „PNR“ po uplynutí šestiměsíční lhůty v rámci konkrétního vyšetřování?

Musí být článek 12 směrnice 2016/681 ve spojení s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, jako je napadený zákon, které stanoví obecnou dobu pro uchovávání údajů v délce pěti let, a to bez rozlišení, zda při předběžném posuzování vyjde najevo, že dotčení cestující mohou či nemohou představovat riziko pro veřejnou bezpečnost?

a)    Je směrnice 2004/82/ES slučitelná s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a článkem 45 Listiny základních práv Evropské unie, pokud se povinnosti, které zavádí, vztahují na lety v rámci Evropské unie?

b)    Musí být směrnice 2004/82 ve spojení s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a s článkem 45 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, jako je napadený zákon, který za účelem boje proti nedovolenému přistěhovalectví a zlepšování hraničních kontrol povoluje systém shromažďování a zpracování údajů cestujících, „kteří jsou přepravováni na vnitrostátní území, z vnitrostátního území nebo přes něj“, což by mohlo nepřímo znamenat obnovení kontrol na vnitřních hranicích?

Pokud by měl Cour constitutionnelle (Ústavní soud) na základě odpovědí na výše uvedené předběžné otázky dospět k závěru, že je napadený zákon, který provádí zejména směrnici 2016/681, v rozporu s jednou nebo více povinnostmi vyplývajícími z ustanovení zmíněných v těchto otázkách, může dočasně zachovat účinky zákona ze dne 25. prosince 2016 „o zpracování osobních údajů o cestujících“, aby zabránil právní nejistotě a zajistil možnost ještě využít již dříve shromážděné a uchovávané údaje pro účely stanovené tímto zákonem?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 119, s. 1.

2 Úř. věst. 2016, L 119, s. 132.

3 Úř. věst. 2004, L 261, s. 24.

4 Úř. věst. 2010, L 283, s. 1.