Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 31.10.2019 – Ligue des droits humains ASBL v. Conseil des ministres

(asia C-817/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ligue des droits humains ASBL

Vastaaja: Conseil des ministres

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 (yleinen tietosuoja-asetus) 23 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan kanssa, tulkittava siten, että sitä sovelletaan matkustajatietojen käsittelystä 25.12.2016 annetun lain kaltaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, jolla pannaan täytäntöön matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681,2 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista 29.4.2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/82/EY3 ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta 20.10.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU?4

Soveltuuko direktiivin (EU) 2016/681 liite I yhteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin kuin liitteessä luetellut tiedot ovat hyvin laaja-alaisia – erityisesti direktiivin (EU) 2016/681 liitteessä I olevassa 18 kohdassa tarkoitetut tiedot, joilla ylitetään direktiivin 2004/82/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot – ja siltä osin kuin yhdessä arvioituna kyseiset tiedot voivat paljastaa arkaluonteisia tietoja ja niillä voidaan siten rikkoa ”täysin välttämättömän” rajat?

Soveltuvatko direktiivin (EU) 2016/681 liitteessä I olevat 12 ja 18 kohta yhteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin kuin – kun otetaan huomioon ilmaisujen ”mukaan lukien” ja ”mm.” käyttö – kyseisissä kohdissa tarkoitetut tiedot mainitaan esimerkkeinä eikä tyhjentävästi, joten ei noudateta vaatimusta siitä, että sääntöjen, joilla puututaan yksityiselämän kunnioittamista koskevaan oikeuteen ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen, on oltava täsmällisiä ja selkeitä?

Soveltuvatko direktiivin (EU) 2016/681 3 artiklan 4 alakohta ja liite I yhteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin kuin kyseisillä säännöksillä käyttöön otettu matkustajatietojen yleistä keräämistä, siirtämistä ja käsittelyä koskeva järjestelmä koskee kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät kyseistä liikennevälinettä, riippumatta siitä, onko olemassa mitään objektiivista seikkaa, jonka perusteella voidaan katsoa, että kyseinen henkilö voi merkitä riskiä yleiselle turvallisuudelle?

Onko direktiivin (EU) 2016/681 6 artiklaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä riidanalaisen lain kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa hyväksytään PNR-tietojen käsittelytarkoitukseksi tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen silmälläpitämän toiminnan seuranta, jolloin kyseinen käsittelytarkoitus on otettu osaksi terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista ja kyseisten rikosten syytetoimien mahdollistamista?

Soveltuuko direktiivin (EU) 2016/681 6 artikla yhteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin kuin siinä säädetään, että matkustajatiedoista suoritetaan järjestelmällisesti ja yleisesti etukäteisarviointi, jossa tietoja verrataan tietopankkeihin ja ennalta vahvistettuihin kriteereihin, riippumatta siitä, onko olemassa mitään objektiivista seikkaa, jonka perusteella voidaan katsoa, että kyseiset matkustajat voivat merkitä riskiä yleiselle turvallisuudelle?

Voidaanko direktiivin (EU) 2016/681 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua muun toimivaltaisen kansallisen viranomaisen käsitettä tulkita siten, että sillä tarkoitetaan 25.12.2016 annetulla lailla perustettua matkustajatietoyksikköä, joka voisi näin ollen antaa luvan tutustua PNR-tietoihin kuuden kuukauden määräajan päätyttyä kohdennettujen tutkimusten yhteydessä?

Onko direktiivin (EU) 2016/681 12 artiklaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä riidanalaisen lain kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään yleisestä tietojen säilytysajasta, joka on viisi vuotta, tekemättä eroa sen mukaan, osoittautuvatko asianomaiset matkustajat etukäteisarvioinnissa sellaisiksi, että he voivat merkitä riskiä yleiselle turvallisuudelle, vai eivät?

a)     Soveltuuko direktiivi 2004/82/EY yhteen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 45 artiklan kanssa siltä osin kuin direktiivissä säädettyjä velvollisuuksia sovelletaan Euroopan unionin sisäisiin lentoihin?

b)     Onko direktiiviä 2004/82/EY, luettuna yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 45 artiklan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä riidanalaisen lain kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja rajavalvonnan tehostamiseksi matkustajatietojen keräämis- ja käsittelyjärjestelmä, kun kyse on matkustajista, ”joiden tarkoituksena on saapua valtion alueelle, jotka lähtevät sieltä tai jotka kulkevat sen kautta”, mikä voi merkitä välillisesti sisärajatarkastusten ottamista uudelleen käyttöön?

Jos edellä esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin annettujen vastausten perusteella Cour constitutionnelle katsoisi, että riidanalaisella lailla, jolla on pantu täytäntöön muun muassa direktiivi (EU) 2016/681, rikotaan yhtä tai useampaa ennakkoratkaisukysymyksissä mainittuihin määräyksiin tai säännöksiin perustuvaa velvollisuutta, voiko Cour constitutionnelle pitää väliaikaisesti voimassa matkustajatietojen käsittelystä 25.12.2016 annetun lain vaikutukset epäselvän oikeustilan välttämiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että aiemmin kerättyjä ja säilytettyjä tietoja voidaan edelleenkin käyttää laissa säädettyjä tarkoituksia varten?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.

2 EUVL 2016, L 119, s. 132.

3 EUVL 2004, L 261, s. 24.

4 EUVL 2010, L 283, s. 1.