Language of document :

2019 m. spalio 31 d. Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ligue des droits humains / Conseil des ministres

(Byla C-817/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Ligue des droits humains

Atsakovė: Conseil des ministres

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR)1 23 straipsnis, siejamas su šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies d punktu, turi būti aiškinamas kaip taikomas tokiam nacionaliniam teisės aktui kaip 2016 m. gruodžio 25 d. įstatymas dėl keleivių duomenų tvarkymo, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais2 , 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų prievolės teikti su keleiviais susijusius duomenis3 ir 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB4 ?

2.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 I priedas yra suderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, tuo požiūriu, kad jame išvardyti duomenys yra itin plataus masto – be kita ko, Direktyvos (ES) 2016/681 I priedo 18 punkte nurodyta daugiau duomenų, nei Direktyvos 2004/82/EB 3 straipsnio 2 dalyje – ir todėl, kad, vertinant juos kartu, jie galėtų atskleisti neskelbtinus duomenis ir taip viršyti ribas to, kas „griežtai būtina“?

3.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 I priedo 12 ir 18 punktai yra suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, tuo požiūriu, kad, atsižvelgiant į žodžius „įskaitant“, juose yra paminėti ne išsamūs duomenys, o tik duomenų pavyzdžiai, taigi nesilaikoma reikalavimo tiksliai ir aiškiai nustatyti taisykles, kuriomis apribojama teisė į privatų gyvenimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą?

4.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 3 straipsnio 4 punktas ir tos pačios direktyvos I priedas yra suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, tuo požiūriu, kad bendra keleivių duomenų rinkimo, tvarkymo ir perdavimo sistema, kuri sukuriama šiomis nuostatomis, taikoma visiems asmenims, kurie naudojasi atitinkama transporto priemone, neatsižvelgiant į jokius objektyvius kriterijus, leidžiančius manyti, kad šis asmuo gali kelti grėsmę visuomenės saugumui?

5.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 6 straipsnis, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai kaip skundžiamas įstatymas, kuriuo pripažinta, kad vienas iš PNR duomenų tvarkymo tikslų yra nurodytų veiksmų stebėjimas, kurį vykdo žvalgybos ir saugumo tarnybos, taip šį tikslą įtraukiant į teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn?

6.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 6 straipsnis yra suderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi tuo požiūriu, kad neatsižvelgiant į jokius objektyvius kriterijus, leidžiančius manyti, jog atitinkamas asmuo gali kelti grėsmę visuomenės saugumui, sistemiškai ir bendrai vykdomas juo reglamentuojamas išankstinis tokių keleivių duomenų vertinimas, duomenis siejant su duomenų bazėmis ir iš anksto nustatytais kriterijais?

7.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąvoką „[kita] nacionalin[ė] valdžios institucij[a]“ galima aiškinti taip, kad tokia institucija yra Informacijos apie keleivius skyrius, įsteigtas 2016 m. gruodžio 25 d įstatymu, kuris, praėjus šešių mėnesių terminui, galėtų suteikti prieigos prie PNR duomenų leidimą vykdant ad hoc užklausas?

8.    Ar Direktyvos (ES) 2016/681 12 straipsnis, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai kaip skundžiamas įstatymas, kuriuo numatytas bendras penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpis, nenustatant kitų taisyklių atsižvelgiant į tai, ar, atlikus išankstinį vertinimą, atitinkami keleiviai gali kelti grėsmę visuomenės saugumui?

9.    a) Ar Direktyva 2004/82/EB yra suderinama su Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 2 dalimi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 45 straipsniu tuo požiūriu, kad joje nustatytos pareigos taikomos Europos Sąjungos vidaus skrydžiams?

    b) Ar Direktyva 2004/82/EB, siejama su Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 2 dalimi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 45 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai kaip skundžiamas įstatymas, pagal kurį, siekiant kovoti su neteisėta imigracija ir sugriežtinti pasienio kontrolę, leidžiama nustatyti keleivių, „atvykstančių į, išvykstančių iš ir keliaujančių tranzitu per šalies teritoriją“ duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemą, o tai galėtų netiesiogiai reikšti pasienio kontrolės prie vidaus sienų atkūrimą?

10.    Jeigu, remdamasis ankstesniuose punktuose pateiktais atsakymais į prejudicinius klausimus, Konstitucinis Teismas turėtų nuspręsti, kad skundžiamu įstatymu, kuriuo, be kita ko, į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/681, pažeidžiamas vienas ar keli įsipareigojimai pagal šiuose klausimuose nurodytas nuostatas, jis galėtų laikinai palikti galioti 2016 m. gruodžio 25 d. įstatymą dėl keleivių duomenų tvarkymo, kad būtų išvengta teisinio nesaugumo ir anksčiau surinkti bei saugomi duomenys dar galėtų būti naudojami įstatyme numatytais tikslais?

____________

1 OL L 119, 2016, p. 1.

2 OL L 119, 2016, p. 132.

3 OL L 261, 2016, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 74.

4 OL L 283, 2010, p. 1.