Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 31 octombrie 2019 – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

(Cauza C-817/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour constitutionnelle

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ligue des droits humains

Pârât: Conseil des ministres

Întrebările preliminare

Articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)1 coroborat cu articolul 2 alineatul (2) litera (d) din același regulament trebuie interpretat în sensul că se aplică unei legislații naționale precum Legea din 25 decembrie 2016 privind prelucrarea datelor pasagerilor, care transpune Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave2 , precum și Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii3 și Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE4 ?

Anexa I la Directiva (UE) 2016/681 este compatibilă cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care datele pe care aceasta le enumeră sunt foarte largi – în special datele prevăzute la punctul 18 din anexa I la Directiva (UE) 2016/681, care depășesc datele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2004/82/CE – și în sensul că, coroborate, acestea ar putea să intre sub incidența datelor sensibile și, astfel, să încalce limitele „strictului necesar”?

Punctele 12 și 18 din anexa I la Directiva (UE) 2016/681 sunt compatibile cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care, având în vedere termenii „inclusiv” și „inclusiv”, datele pe care le vizează sunt menționate cu titlu exemplificativ, iar nu exhaustiv, astfel încât cerința preciziei și a clarității normelor care implică o ingerință în dreptul la respectarea vieții private și în dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu ar fi respectată?

Articolul 3 punctul 4 din Directiva (UE) 2016/681 și anexa I la aceeași directivă sunt compatibile cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care sistemul de colectare, de transfer și de prelucrare generalizate ale datelor pasagerilor pe care aceste dispoziții îl instituie privește orice persoană care utilizează mijlocul de transport respectiv, independent de orice element obiectiv care să permită să se considere că această persoană poate prezenta un risc pentru securitatea publică?

Articolul 6 din Directiva (UE) 2016/681 coroborat cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale precum legea atacată, care admite, ca scop al prelucrării datelor „PNR”, monitorizarea activităților vizate de serviciile de informații și de securitate, integrând astfel acest scop în prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave?

Articolul 6 din Directiva (UE) 2016/681 este compatibil cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care evaluarea prealabilă organizată de acesta, printr-o corelare cu bănci de date și criterii prestabilite, se aplică în mod sistematic și generalizat datelor privind pasagerii, independent de orice element obiectiv care să permită să se considere că acești pasageri pot prezenta un risc pentru securitatea publică?

Noțiunea de „altă autoritate națională competentă”, prevăzută la articolul 12 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/681, poate fi interpretată în sensul că vizează UIP creată prin Legea din 25 decembrie 2016, care ar putea, prin urmare, să autorizeze accesul la datele „PNR” după o perioadă de șase luni, în cadrul unor cercetări care vizează informații specifice?

Articolul 12 din Directiva (UE) 2016/681 coroborat cu articolul 7, cu articolul 8 și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale precum legea atacată, care prevede un termen general de păstrare a datelor de cinci ani, fără a distinge dacă reiese, în cadrul evaluării prealabile, că pasagerii vizați pot sau nu să prezinte un risc pentru securitatea publică?

a)    Directiva 2004/82/CE este compatibilă cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în măsura în care obligațiile pe care aceasta le instituie se aplică zborurilor din interiorul Uniunii Europene?

b)    Directiva 2004/82/CE coroborată cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretată în sensul că se opune unei legislații naționale precum legea atacată, care, în scopul combaterii imigrației ilegale și al îmbunătățirii controlului la frontiere, autorizează un sistem de colectare și de prelucrare a datelor pasagerilor „care călătoresc spre, pleacă de pe sau tranzitează teritoriul național”, ceea ce ar putea implica în mod indirect o restabilire a controalelor la frontierele interne?

În cazul în care, pe baza răspunsurilor date la întrebările preliminare care precedă, Cour constitutionnelle [Curtea Constituțională] ajunge la concluzia că legea atacată, care transpune printre altele Directiva (UE) 2016/681, încalcă una sau mai multe dintre obligațiile care decurg din dispozițiile menționate în aceste întrebări, ar putea să mențină provizoriu efectele Legii din 25 decembrie 2016 privind prelucrarea datelor pasagerilor pentru a evita o insecuritate juridică și pentru a permite ca datele colectate și păstrate anterior să mai poată fi utilizate în scopurile prevăzute de lege?

____________

1     JO 2016, L 119, p. 1.

2     JO 2016, L 119, p. 132.

3     JO 2004, L 261, p. 24, EDiție special, 19/vol. 7, p. 40.

4     JO 2010, L 283, p. 1.