Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 31. októbra 2019 – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

(vec C-817/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ligue des droits humains

Žalovaná: Conseil des ministres

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)1 , v spojení s článkom 2 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vnútroštátnu právnu úpravu, akou je zákon z 25. decembra 2016 o spracúvaní údajov o cestujúcich, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti2 , ako aj smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich3 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES4 ?

2.    Je príloha I k smernici (EÚ) 2016/681 zlučiteľná s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, keďže údaje, ktoré sú v nej vymenované, sú veľmi obsiahle – najmä údaje uvedené v bode 18 prílohy I k smernici (EÚ) 2016/681, ktoré sú obsiahlejšie než údaje uvedené v článku 3 ods. 2 smernice 2004/82/ES – a že z tohto dôvodu by celkovo mohli prezrádzať citlivé údaje, a tak prekračovať rámec toho, čo je „striktne nevyhnutné“?

3.    Sú body 12 a 18 prílohy I k smernici (EÚ) 2016/681 zlučiteľné s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, keďže vzhľadom na výrazy „notamment (vrátane)“ a „y compris (vrátane)“ sú údaje, na ktoré sa tieto výrazy vzťahujú, uvedené ako príklad a nie sú úplné, a teda požiadavka presnosti a jasnosti pravidiel zásahu do práva na rešpektovanie súkromného života a práva na ochranu osobných údajov, nie je pravdepodobne dodržaná?

4.    Sú článok 3 bod 4 smernice (EÚ) 2016/681 a príloha I k tej istej smernici zlučiteľné s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, keďže systém všeobecného zhromažďovania, prenosu a spracúvania údajov o cestujúcich, ktorý tieto ustanovenia zavádza, sa vzťahuje na každú osobu, ktorá využíva daný dopravný prostriedok, nezávisle od akejkoľvek objektívnej skutočnosti, na základe ktorej by bolo možné domnievať sa, že táto osoba môže predstavovať riziko pre verejnú bezpečnosť?

5.    Má sa článok 6 smernice (EÚ) 2016/681 v spojení s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je napadnutý zákon, ktorý ako účel spracúvania údajov „PNR“ pripúšťa monitorovanie činností, na ktoré sa zameriavajú spravodajské a bezpečnostné služby, čím sa tento účel začleňuje do predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti?

6.    Je článok 6 smernice (EÚ) 2016/681 zlučiteľný s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, keďže predbežné posúdenie, ktoré upravuje, vykonávané koreláciou s databankami a vopred určenými kritériami, sa systematicky a všeobecne vzťahuje na údaje o cestujúcich nezávisle od akejkoľvek objektívnej skutočnosti, na základe ktorej by bolo možné domnievať sa, že cestujúci môžu predstavovať riziko pre verejnú bezpečnosť?

7.    Môže sa pojem „iný príslušný vnútroštátny orgán“ uvedený v článku 12 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/681 vykladať v tom zmysle, že odkazuje na útvar PIU zriadený zákonom z 25. decembra 2016, ktorý by teda mohol po uplynutí obdobia šiestich mesiacov povoliť prístup k údajom „PNR“ v súvislosti s ad hoc zisťovaním?

8.    Má sa článok 12 smernice (EÚ) 2016/681 v spojení s článkami 7, 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je napadnutý zákon, ktorý stanovuje všeobecnú dobu uchovávania údajov v dĺžke piatich rokov bez toho, aby rozlišoval medzi prípadom, keď sa ukáže, že dotknutí cestujúci predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť a prípadom, keď sa ukáže, takéto riziko nepredstavujú?

9.    a)    Je smernica 2004/82/ES zlučiteľná s článkom 3 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článkom 45 Charty základných práv Európskej únie, keďže sa povinnosti, ktoré stanovuje, vzťahujú na lety v rámci Európskej únie?

b)    Má sa smernica 2004/82/ES v spojení s článkom 3 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článkom 45 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je napadnutý zákon, ktorý na účely boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a zlepšenia hraničných kontrol povoľuje systém zhromažďovania a spracúvania údajov o cestujúcich, „ktorí cestujú na územie štátu, z územia štátu alebo cezeň prechádzajú“, čo by mohlo nepriamo viesť k obnoveniu kontrol na vnútorných hraniciach?

10.    Ak by Ústavný súd na základe odpovedí na predchádzajúce prejudiciálne otázky dospel k záveru, že napadnutý zákon, ktorým sa preberá najmä smernica (EÚ) 2016/681, porušuje jednu alebo viaceré povinnosti vyplývajúce z ustanovení uvedených v týchto otázkach, mohol by prechodne zachovať účinky zákona z 25. decembra 2016 „o spracúvaní údajov o cestujúcich“, aby tak zabránil vzniku právnej neistoty a umožnil použitie v minulosti zhromaždených a uchovávaných údajov na zákonom stanovený účel?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 132.

3 Ú. v. ES L 261, 2004, s. 24; Mim. vyd. 19/007, s. 74.

4 Ú. v. EÚ L 283, 2010, s. 1.