Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 31. oktobra 2019 – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

(Zadeva C-817/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour constitutionnelle

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ligue des droits humains

Tožena stranka: Conseil des ministres

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 23 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP)1 v povezavi s členom 2(2)(d) navedene uredbe razlagati tako, da se uporablja za nacionalno zakonodajo, kot je zakon z dne 25. decembra 2016 o obdelavi podatkov o potnikih, s katerim so prenesene Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj,2 Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih,3 ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES?4

2.    Ali je Priloga I k Direktivi (EU) 2016/681 združljiva s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede na to, da so podatki, našteti v njej, zelo obširni – zlasti podatki iz točke 18 Priloge I k Direktivi 2016/681, ki presegajo podatke iz člena 3(2) Direktive 2004/82/ES – in glede na to, da bi lahko ti podatki, upoštevani skupaj, razkrili občutljive podatke in s tem kršili meje „nujno potrebnega“?

3.    Ali sta točki 12 in 18 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/681 združljivi s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede na to, da so ob upoštevanju izraza „vključno z“ podatki, na katere se nanašata, navedeni primeroma in ne izčrpno, tako da se ne spoštuje zahteva po natančnosti in jasnosti pravil, s katerimi se posega v pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov?

4.    Ali sta člen 3(4) Direktive (EU) 2016/681 in Priloga I k isti direktivi združljiva s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede na to, da se sistem splošnega zbiranja, pošiljanja in obdelave podatkov o potnikih, ki ga ti določbi uvajata, nanaša na vsako osebo, ki uporabi zadevni način prevoza, ne glede na kakršen koli objektiven element, zaradi katerega bi se lahko štelo, da ta oseba lahko pomeni tveganje za javno varnost?

5.    Ali je treba člen 6 Direktive (EU) 2016/681 v povezavi s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je izpodbijani zakon, ki kot namen obdelave podatkov iz PNR priznava spremljanje zadevnih dejavnosti obveščevalno-varnostnih služb ter s tem ta namen vključuje v preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj?

6.    Ali je člen 6 Direktive (EU) 2016/681 združljiv s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede na to, da se predhodno ocenjevanje, ki ga ureja, s povezovanjem z zbirkami podatkov in na podlagi vnaprej določenih meril sistematično in splošno uporablja za podatke o potnikih, ne glede na kakršen koli objektiven element, zaradi katerega bi se lahko štelo, da ti potniki lahko pomenijo tveganje za javno varnost?

7.    Ali je mogoče pojem „drug pristojen nacionalni organ“ iz člena 12(3) Direktive (EU) 2016/681 razlagati tako, da se nanaša na enoto za informacije o potnikih, ustanovljeno z zakonom z dne 25. decembra 2016, ki lahko zato dovoli dostop do podatkov iz PNR po izteku šestmesečnega obdobja v okviru posameznih poizvedb?

8.    Ali je treba člen 12 Direktive (EU) 2016/681 v povezavi s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je izpodbijani zakon, ki določa splošno petletno obdobje hrambe podatkov ne glede na to, ali se za zadevne potnike v okviru predhodnega ocenjevanja izkaže, da lahko pomenijo tveganje za javno varnost?

9.    (a) Ali je Direktiva 2004/82/ES združljiva s členom 3(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede na to, da se obveznosti, ki jih uvaja, uporabljajo za lete znotraj Evropske unije?

(b) Ali je treba Direktivo 2004/82/ES v povezavi s členom 3(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je izpodbijani zakon, ki za boj proti nezakonitemu priseljevanju in izboljšanje nadzora na mejah dovoljuje sistem zbiranja in obdelave podatkov o potnikih, „ki so namenjeni na nacionalno ozemlje, ki prihajajo z njega in ki so v tranzitu prek njega“, kar bi lahko posredno pomenilo ponovno vzpostavitev nadzora na notranjih mejah?

10.    Ali lahko Cour constitutionnelle (ustavno sodišče), če bi na podlagi odgovorov na navedena vprašanja za predhodno odločanje ugotovilo, da se z izpodbijanim zakonom, s katerim je med drugim prenesena Direktiva (EU) 2016/681, kršijo ena ali več obveznosti, ki izhajajo iz določb, omenjenih v teh vprašanjih, odloči, da se učinki zakona z dne 25. decembra 2016 o obdelavi podatkov o potnikih začasno ohranijo, da se prepreči pravna negotovost in da se omogoči, da se lahko prej zbrani in ohranjeni podatki še uporabljajo za cilje iz zakona?

____________

1     UL 2016, L 119, str. 1.

2     UL 2016, L 119, str. 132.

3     UL 2004, L 261, str. 24.

4     UL 2010, L 283, str. 1.