Language of document :

Жалба, подадена на 30 септември 2019 г. от Guy Steifer срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-331/17, Steifer/ЕИСК

(Дело C-727/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Guy Steifer (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Друга страна в производството: Европейски икономически и социален комитет

С определение от 12 декември 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата.

____________