Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piata izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-331/17, Steifer / Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, wniesione w dniu 30 września 2019 r. przez Guya Steifera

(Sprawa C-727/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Guy Steifer (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Druga strona postępowania: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Trybunał (ósma izba) w części odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne, a w pozostałej części oddalił je jako oczywiście bezzasadne.

____________