Language of document :

Преюдициално запитване от Okresný súd Poprad (Словакия), постъпило на 22 ноември 2019 г. — IM/STING Reality s.r.o.

(Дело C-853/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Poprad

Страни в главното производство

Ищец: IM

Ответник: STING Reality s.r.o.

Преюдициални въпроси

Трябва ли Директива 2005/29/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) да се тълкува в смисъл, че фактически обстоятелства като тези по разглежданото дело — при които физическо лице, което се намира в затруднено финансово положение и е притиснато от времето и което иска да вземе кредит, за да запази собствеността върху недвижимия имот, който е единственото му жилище, получава предложение от кредитно дружество да сключи договор, който води до трайното му лишаване от собствеността върху този имот, въпреки че волята на лицето е само временно да прехвърли имота на кредитора с цел обезпечаване на кредитния договор — представляват нелоялна търговска практика?

Трябва ли Директива 93/13/ЕО2 относно неравноправните клаузи в потребителските договори (наричана по-нататък „Директива 93/13“) да се тълкува в смисъл, че при описаните в първия въпрос фактически обстоятелства договорът за продажба, с който се прехвърля недвижимият имот, също подлежи на съдебен контрол, и то въпреки довода на търговеца, че клаузите са индивидуално договорени, ако търговецът откаже да представи на съда други свои договори, за да се установи дали става дума за договор с общи условия, използван от търговеца и в други случаи?

Ако Директива 93/13 е приложима в този случай, трябва ли за релевантни съгласно член 4, параграф 1 от Директивата да се приемат и обстоятелства отпреди сключването на договора, а именно обстоятелството, че ответният търговец е получил достъп до лични данни на ищеца без негово съгласие?

____________

1 ОВ L 149, 2005 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260.

2 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.