Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Poprad (Slovensko) 22. novembra 2019 – IM v. STING Reality s.r.o.

(Vec C-853/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Poprad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IM

Žalovaná: STING Reality s.r.o.

Prejudiciálne otázky

Či sa má smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES1 z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a doplňuje smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 vykladať tak, že skutkové okolnosti, aké sú aj v predmetnej veci, podľa ktorých fyzickej osobe nachádzajúcej sa vo finančnej a časovej tiesni a ktorej úmyslom je získať úverové prostriedky na udržanie si vlastníctva k nehnuteľnosti predstavujúcej jej jediné obydlie sa predloží zo strany úverového podnikateľa zmluva, ktorou sa natrvalo zbavuje vlastníctva k nehnuteľnosti, aj keď vôľa tejto osoby bola previesť nehnuteľnosť na veriteľa len dočasne na účely zabezpečenia úverového kontraktu, predstavujú nekalú obchodnú praktiku?

Či sa má smernica Rady 93/132 z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (v ďalšom texte len „smernica 93/13“) tak, že podľa skutkových okolností podľa bodu I. podlieha súdnemu prieskumu aj kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti aj napriek argumentom podnikateľa o individuálne vyjednaných zmluvných podmienkach, ak podnikateľ odmietne predložiť súdu zmluvy v iných prípadoch s cieľom zistenia, či ide o formulárový typ zmlúv používaných podnikateľom v iných prípadoch?

Ak sa na prípad vzťahuje smernica 93/13, či za okolnosti relevantné podľa čl. 4 ods. 1 tejto smernice treba považovať aj stav pred uzavretím kontraktu, a to taký, že k osobným údajom žalobcu sa žalovaný podnikateľ dostal bez súhlasu žalobcu?

____________

1 Ú. v. EÚ 2005, L 149, s. 22.

2 Ú. v. ES 1993, L 95, s. 29 ; Mim. vyd. 15/002, s. 288