Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Poprad (Slovaška) 22. novembra 2019 – IM/STING Reality s.r.o.

(Zadeva C-853/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Poprad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IM

Tožena stranka: STING Reality s.r.o.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES1 z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) razlagati tako, da dejanske okoliščine, kakršne so te v postopku v glavni stvari, v katerih fizični osebi, ki je v težkem finančnem položaju in pod časovnim pritiskom ter katere namen je pridobiti posojilo za ohranitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je njeno edino prebivališče, kreditna institucija ponudi pogodbo, ki vodi do trajnega odvzema lastninske pravice na nepremičnini, čeprav je ta oseba želela le začasno prenesti nepremičnino na upnika za zavarovanje kreditne pogodbe, pomenijo nepošteno poslovno prakso?

2.    Ali je treba Direktivo 93/13/ES2 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (v nadaljevanju: direktiva 93/13) razlagati tako, da je v dejanskih okoliščinah iz prvega vprašanja predmet sodnega nadzora tudi pogodba o prodaji, s katero se prenese lastninska pravica na nepremičnini, in to kljub trditvam kreditne institucije, ki se nanašajo na posamično dogovorjene pogodbene pogoje, če kreditna institucija sodišču noče predložiti pogodb, sklenjenih v drugih primerih, za ugotovitev, ali gre za tipske pogodbe, ki jih kreditna institucija uporablja v drugih primerih?

3.    Če se v tem primeru uporabi Direktiva 93/13, ali je treba za pomembne okoliščine v skladu s členom 4(1) te direktive šteti tudi položaj pred sklenitvijo pogodbe oziroma položaj, v katerem je tožena kreditna institucija pridobila dostop do osebnih podatkov tožeče stranke brez njenega soglasja?

____________

1 UL L 149, 2005, str. 22.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 12, str. 248.