Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Poprad (Slovakien) den 22 november 2019 – IM mot STING Reality s.r.o.

(Mål C-853/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Poprad

Parter i det nationella målet

Sökande: IM

Svarande: STING Reality s.r.o.

Tolkningsfrågor

Ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 1 av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder) tolkas så, att sådana omständigheter som de i förevarande fall, där en fysisk person som befinner sig i en svår ekonomisk situation samt under tidspress och vars avsikt är att erhålla kredit genom sin äganderätt till fast egendom som utgör dennes enda bostad, av ett kreditföretag presenteras ett avtal om kredit varigenom vederbörande permanent berövas äganderätten till fastigheten, trots att personens avsikt endast var att tillfälligt överföra äganderätten till borgenären som säkerhet för kreditavtalet, utgör en otillbörlig affärsmetod?

Ska direktiv 93/13/EG2 om oskäliga villkor i konsumentavtal (nedan kallat direktiv 93/13) tolkas så, att även köpeavtal om överlåtelse av fast egendom, under sådana omständigheter som de som beskrivs i fråga 1, ska underställas domstolsprövning, trots kreditföretagets argument att det rör sig om individuellt förhandlade avtalsvillkor, om företaget vägrar att till domstolen inge andra avtal som den har ingått, i syfte att avgöra huruvida avtalet utgör ett i förväg formulerat standardavtal som näringsidkaren har använt sig av även i andra fall? 

Om direktiv 93/13 är tillämpligt i detta fall, ska den situation som föregick ingående av avtalet även beaktas som en relevant omständighet i den mening som avses i artikel 4.1 i det direktivet, i ett fall där svaranden fick tillgång till personliga uppgifter om sökanden utan dennes samtycke?

____________

1 EUT 2005, L 149, s. 22.

2 EGT 1993, L 95, s. 29; Svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.