Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. november 2019 – straffesag mod DK (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarien)

(Sag C-653/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – retligt samarbejde i straffesager – direktiv (EU) 2016/343 – styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager – artikel 6 – bevisbyrde – opretholdelse af en tiltalt persons varetægtsfængsling)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i straffesagen

DK

Procesdeltager: Spetsializirana prokuratura

Konklusion

Artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager samt artikel 6 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder finder ikke anvendelse i forhold til en national lovgivning, som betinger en varetægtsfængslet persons løsladelse af, at den pågældende godtgør, at der foreligger nye omstændigheder, der begrunder denne løsladelse.

____________

1 EUT C 399 af 25.11.2019.