Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarien) – brottmål mot DK

(Mål C-653/19 PPU)1

(Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv (EU) 2016/343 – Förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden – Artikel 6 – Bevisbörda – Fortsatt häktning av en tilltalad)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

DK

Ytterligare deltagare i rättegången: Spetsializirana prokuratura

Domslut

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden samt artiklarna 6 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är inte tillämpliga på en nationell lagstiftning, enligt vilken försättandet av en person som är häktad på fri fot förutsätter att nämnda person bevisar att det föreligger nya omständigheter som motiverar att häktningen hävs.

____________

1 EUT C 399, 25.11.2019.