Language of document :

Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Дело C-857/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Върховен съд, Словашка република)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Slovak Telekom a.s.

Ответник: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Преюдициални въпроси

Преюдициално запитване за тълкуване на разпоредбата на член 11, параграф 6, изречение първо от Регламент (ЕО) № 1/20031 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора:

Означава ли изразът „освобождава органите по конкуренция на държавите членки от техните правомощия по прилагане на членове 81 и 82 от Договора“2 , че органите на държавите членки губят правомощията си по прилагане на членове 81 и 82 от Договора?

Отнася ли се член 50 (право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление) от Хартата на основните права на Европейския съюз, прогласена на 7 декември 2000 г. в Ница, и до случаите на административни нарушения, изразяващи се в злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за които Комисията и органът на държава членка са наложили санкции отделно и независимо един от друг при изпълнение на правомощията си на основание член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г.?

____________

1 ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167.

2 [член 11, параграф 6, първо изречение от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета].