Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 26. listopadu 2019 – Slovak Telekom a.s. v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Věc C-857/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko)

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Slovak Telekom a.s.

Další účastník řízení: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Předběžné otázky

Otázka k výkladu čl. 11 odst. 6 věty první nařízení Rady (ES) č. 1/20031 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy:

Znamená slovní spojení „ztrácejí orgány pro hospodářskou soutěž členských států příslušnost používat články 81 a 82 Smlouvy“2 ztrátu pravomoci orgánů členských států uplatňovat články 81 a 82 Smlouvy?

Vztahuje se článek 50 (Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin) Listiny základních práv Evropské unie, vyhlášené dne 7. prosince 2000 v Nice, i na případy správních deliktů ve formě zneužití dominantního postavení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byly samostatně a nezávisle sankcionovány Komisí a orgánem členského státu při výkonu jejich pravomoci podle čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205.

2 [v čl. 11 odst. 6 větě první nařízení Rady (ES) č. 1/2003]