Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 26.11.2019 – Slovak Telekom a.s. v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(asia C-857/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Slovak Telekom a.s.

Vastaaja: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Ennakkoratkaisukysymykset

Ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20031 11 artiklan 6 kohdan ensimmäisen virkkeen tulkintaa:

Tarkoittaako ilmaisu ”jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset menettävät toimivaltansa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan määräysten soveltamiseen”, että jäsenvaltioiden viranomaiset menettävät oikeutensa soveltaa perustamissopimuksen 81 ja 82 määräyksiä?

Sovelletaanko 7.12.2000 Nizzassa annetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklaa (kielto syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta) myös SEUT 102 artiklassa tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeviin hallinnollisiin rikkomuksiin, joista komissio ja jäsenvaltion viranomaiset ovat erikseen ja itsenäisesti määränneet seuraamukset käyttäessään toimivaltaansa sakkopäätöksen 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan nojalla?

____________

1 EYVL 2003, L 1, s. 1.