Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Lieta C-857/19)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītāja: Slovak Telekom a.s.

Atbildētāja: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Prejudiciālie jautājumi

Jautājums par Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā 1 , 11. panta 6. punkta pirmā teikuma interpretāciju:

Vai frāze “atbrīvo dalībvalstu konkurences iestādes no to kompetences piemērot Līguma 81. un 82. pantu” 2 nozīmē, ka dalībvalstu iestādes tiek atbrīvotas no pilnvarām Līguma 81. un 82. panta  piemērošanas jomā?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas, kura tika pieņemta 2000. gada 7. decembrī Nicā, 50. pants (tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu) attiecas arī uz administratīviem pārkāpumiem, kas izpaužas kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. panta izpratnē, par ko Komisija un dalībvalsts iestāde atsevišķi un neatkarīgi viena no otras ir piemērojušas sankcijas, izmantojot savas pilnvaras atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) 11. panta 6. punktam?

____________

1 OV 2003, L 1, 1. lpp.; īpašais izdevums latviešu valodā: 8. nod., 2. sējums, 205.–229. lpp.

2 [Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punkta pirmajā teikumā].