Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 26. novembra 2019 – Slovak Telekom a.s v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Vec C-857/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Slovak Telekom a.s.

Ďalší účastník konania: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Prejudiciálne otázky

Otázka k výkladu ustanovenia čl. 11 ods. 6 prvá veta Nariadenia Rady (ES) č. 1/20031 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy:

Znamená slovné spojenie „zbavuje tým orgány hospodárskej súťaže členských štátov ich práva na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy“2 stratu právomoci orgánov členských štátov na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy?

Vzťahuje sa článok 50 (Právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin) Charty základných práv Európskej únie, vyhlásenej 7. decembra 2000 v Nice aj na prípady správnych deliktov vo forme zneužitia dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré boli samostatne a nezávisle sankcionované Komisiou a orgánom členského štátu pri výkone ich právomoci podľa čl. 11 ods. 6 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002?

____________

1 Ú. v. ES 2003, L 1, s. 1; Mim. vyd. 8/002, s. 205.

2 [v čl. 11 ods. 6, prvé vete, Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003]