Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 26 november 2019 – Slovak Telekom a.s. mot Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Mål C-857/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i det nationella målet

Klagande: Slovak Telekom a.s.

Motpart: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Tolkningsfrågor

Frågor avseende tolkningen av artikel 11.6 första meningen i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget1 :

Innebär uttrycket ”fråntas medlemsstaternas konkurrensmyndigheter sin behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget”2 att medlemsstaternas myndigheter förlorar sin behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget?

Avser artikel 50 (rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som proklamerades i Nice den 7 december 2000, även administrativa överträdelser i form av missbruk av dominerande ställning i den mening som avses i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med avseende på vilka kommissionen och myndigheten i en medlemsstat har vidtagit sanktionsåtgärder var för sig och oberoende vid utövandet av sina befogenheter enligt artikel 11. 6 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002?

____________

1 EUT L 1, 2003, s. 1.

2 [i artikel 11.6 första meningen i rådets förordning (EG) nr 1/2003]