Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 14.11.2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA ym. v. YX ja ZW

(asia C-831/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a ja Cerved Credit Management SpA

Vastaaja: YX ja ZW

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko – ja jos ovat, niin millaisin edellytyksin – direktiivin 93/13/ETY1 6 ja 7 artikla, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, esteenä jäljempänä esitetyn kaltaiselle kansalliselle oikeudelle, joka estää täytäntöönpanosta vastaavaa tuomioistuinta arvioimasta tuomioistuimen antaman, oikeusvoiman saaneen täytäntöönpanoperusteen sisältöä siinä tapauksessa, että kuluttaja, joka on saanut tiedon kuluttaja-asemastaan (josta hänellä ei oikeuskäytännön mukaisesti tulkitun ja sovelletun oikeuden nojalla ole voinut aiemmin olla tietoa), vaatii tällaista arviointia?

Ovatko – ja jos ovat, niin millaisin edellytyksin – direktiivin 93/13/ETY 6 ja 7 artikla, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, esteenä kansallisen oikeuden kaltaiselle oikeusjärjestykselle, jossa sopimusehdon kohtuuttomuuden puutteen saama hiljainen oikeusvoima (giudicato implicito) estää täytäntöönpanosta vastaavaa tuomioistuinta, jota on pyydetty ratkaisemaan kuluttajan vireille panema täytäntöönpanon vastustamista koskeva asia, toteamasta tällaista kohtuuttomuutta, ja voidaanko tällaisen esteen katsoa vallitsevan siinäkin tapauksessa, että oikeusvoiman saamisen ajankohtana voimassa olleen, oikeuskäytännön mukaisesti tulkitun ja sovelletun oikeuden mukaisesti ehdon kohtuuttomuutta ei ollut mahdollista arvioida sillä perusteella, ettei takaajaa voitu pitää kuluttajana?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).