Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. novembrī iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – Banco di Desio e della Brianza SpA u.c./YX, ZW

(Lieta C-831/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītājas: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Atbildētāji: YX, ZW

Prejudiciālie jautājumi

Vai un ar kādiem nosacījumiem Direktīvas 93/13/EEK 1 6. un 7. pantam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kā izklāstītais, kas liedz izpildes tiesai pēc būtības pārbaudīt tiesas izdotu izpildes dokumentu, kas ieguvis res judicata spēku, ja patērētājs pēc sava statusa apzināšanās (apzināšanās, ko agrāk liedza spēkā esošās tiesības) lūdz veikt šādu pārbaudi?

Vai un ar kādiem nosacījumiem Direktīvas 93/13/EEK 6. un 7. pantam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kas noklusēta res judicata spēka gadījumā saistībā ar kāda līguma noteikuma negodīguma neesamību liedz izpildes tiesai, kurai jāspriež par patērētāja iesniegtu iebildumu pret izpildi, konstatēt šādu negodīgumu, un vai šādu aizliegumu var uzskatīt par pastāvošu arī tad, ja saistībā ar tiesībām, kas bija spēkā res judicata veidošanās brīdī, izvērtēt noteikuma negodīgumu liedza apstāklis, ka galvotājs nebija kvalificējams par patērētāju?

____________

1      Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).