Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 14. novembra 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA a i./YX, ZW

(vec C-831/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Odporcovia: YX, ZW

Prejudiciálne otázky

Bránia články 6 a 7 smernice 93/13/EHS1 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a za akých podmienok, vnútroštátnemu právnemu poriadku, akým je právny poriadok opísaný v prejednávanej veci, ktorý exekučnému súdu neumožňuje vykonať vlastné preskúmanie právoplatného súdneho exekučného titulu v prípade, že spotrebiteľ, ktorý nadobudol vedomosť o svojom postavení (pričom takúto vedomosť predtým súdy v rámci výkladu a uplatňovania práva vylučovali), navrhne, aby súd takéto preskúmanie vykonal?

Bránia články 6 a 7 smernice 93/13/EHS a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a za akých podmienok, vnútroštátnemu právnemu poriadku, akým je uvedený právny poriadok, ktorý v prípade implicitne právoplatne rozhodnutej veci, ktorou sa vylúčil nekalý charakter určitej zmluvnej podmienky, neumožňuje exekučnému súdu, ktorý má rozhodnúť o námietkach spotrebiteľa proti navrhovanej exekúcii, aby takúto nekalú povahu konštatoval, a možno uvedenú nemožnosť preskúmania predpokladať aj v prípade, ak na základe právnej úpravy platnej v čase, kedy daný rozsudok nadobudol právnu silu rozhodnutej veci, nebolo možné preskúmať nekalosť zmluvnej podmienky, a to v dôsledku nemožnosti kvalifikovať ručiteľa ako spotrebiteľa?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).