Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2019 – Refan Bulgaria/EUIPO – (Tvar kvetu)

(vec T-747/18)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Tvar kvetu – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2009 – Právo na obranu – Povinnosť odôvodnenia“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulharsko) (v zastúpení: A. Ivanova, avocate)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. septembra 2018 (vec R 2518/2017-1) týkajúcemu sa prihlášky trojrozmerného označenia tvoreného tvarom kvetu ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Refan Bulgaria OOD znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

____________

1 Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019.