Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2019  г. от Боливарска република Венецуела срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-65/18, Венецуела/Съвет

(Дело C-872/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Боливарска република Венецуела (представители: L. Giuliano и F. Di Gianni, avvocati)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да отмени обжалваното решение в частта, с която жалбата е отхвърлена като недопустима;

да обяви подадената от жалбоподателя жалба за допустима и да върне делото на Общия съд за произнасяне по същество; и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски по това производство и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага в подкрепа на жалбата си едно основание, разделено на три части.

Общият съд погрешно е изтълкувал критерия за пряко засягане, предвиден в алинея четвърта на член 263 ДФЕС в светлината на решение Almaz-Antey:

Общият съд е приложил неправилен критерий, за да прецени дали Боливарска република Венецуела е пряко засегната от оспорените разпоредби1 .

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като е пропуснал някои съществени обстоятелства по настоящото дело, прилагайки критерия за пряко засягане, установен в решение Almaz-Antey.

Общият съд е пренебрегнал фактическите последици от оспорените разпоредби за Боливарска република Венецуела.

____________

1 Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела (ОВ L 295, 2017 г., стр. 60).