Language of document :

Venezuela Bolívari Vabariigi 28. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 20. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-65/18: Venezuela versus nõukogu

(kohtuasi C-872/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Venezuela Bolívari Vabariik (esindajad: avvocato L. Giuliano ja avvocato F. Di Gianni)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles sellega jäeti hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata;

tunnistada apellandi hagi vastuvõetavaks ja saata asi sisulise otsuse tegemiseks tagasi Üldkohtule; ning

mõista käesoleva menetluse ja Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant ühe väite, mis koosneb kolmest osast.

Üldkohus on valesti tõlgendanud ELTL artikli 263 neljandas lõigus sätestatud otsese puutumuse tingimust, arvestades kohtuotsust Almaz-Antey.

Üldkohus kasutas vale hindamismeetodit, hindamaks, kas Venezuela Bolívari Vabariik on vaidlustatud sätetest1 otseselt puudutatud.

Üldkohus on õigust valesti kohaldanud, kuna ta jättis tähelepanuta mõned käesoleva asja olulised asjaolud, kohaldades otsese puutumuse tingimust, nagu see on juurdunud kohtuotsuse Almaz-Antey põhjal.

Üldkohus jättis tähelepanuta vaidlustatud sätete faktilised tagajärjed Venezuela Bolívari Vabariigi jaoks.

____________

1 Nõukogu 13. novembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT 2017, L 295, lk 60).