Language of document :

Valitus, jonka Venezuelan bolivariaaninen tasavalta on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-65/18, Venezuela v. komissio, 20.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-872/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Venezuelan bolivariaaninen tasavalta (edustajat: L. Giuliano ja F. Di Gianni, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä jätettiin kanne tutkimatta

toteaa, että valittajan nostama kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja palauttaa asian ratkaistavaksi unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä menettelyssä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen valitusperusteeseen, joka jakautuu kolmeen osaan.

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa säädettyä arviointiperustetta siitä, koskevatko riidanalaiset säännökset kantajaa suoraan, kun asiaa arvioidaan Almaz-Antey -oikeuskäytännön valossa.

1.    Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi väärää testiä sen arvioimiseksi, koskevatko riidanalaiset säännökset1 suoraan Venezuelan bolivariaanista tasavaltaa.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se jätti huomiotta eräitä käsiteltävän asian olennaisia olosuhteita soveltaessaan arviointiperustetta suoraan koskemisesta, sellaisena kuin se esitetään Almaz-Antey -oikeuskäytännössä.

3.     Unionin yleinen tuomioistuin jätti huomiotta tosiasialliset vaikutukset, joita riidanalaisista säännöksistä aiheutuu Venezuelan bolivariaaniselle tasavallalle.

____________

1 Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 13.11.2017 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2017/2074 (EUVL 2017, L 295, s. 60).