Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-65/18, Wenezuela / Rada, wniesione w dniu 28 listopada 2019 r. przez Boliwariańską Republikę Wenezueli

(Sprawa C-872/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Boliwariańska Republika Wenezueli (przedstawiciele: L. Giuliano i F. Di Gianni, avvocati)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną;

uznanie skargi wnoszącej odwołanie za dopuszczalną i przekazanie sprawy Sądowi do rozpoznania co do istoty; oraz

obciążenie Rady kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi jeden zarzut, podzielony na trzy części.

Sąd dokonał błędnej wykładni kryterium bezpośredniego oddziaływania sformułowanego w art. 263 akapit czwarty TFEU w świetle wyroku Almaz-Antey:

Sąd zastosował błędne kryterium w celu ustalenia, czy sporne przepisy dotyczą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli bezpośrednio1 .

Sąd naruszył prawo wskutek pominięcia istotnych okoliczności niniejszej sprawy w kontekście stosowania kryterium bezpośredniego oddziaływania sformułowanego w wyroku Almaz-Antey.

Sąd nie wziął pod uwagę faktycznego wpływu spornych przepisów na Boliwariańską Republikę Wenezueli.

____________

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2074 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli (Dz.U. 2017, L 295, s. 60).