Language of document :

Odvolanie podané 28. novembra 2019: Venezuelská bolívarovská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 20. septembra 2019 vo veci T-65/18, Venezuela/Rada

(vec C-872/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Venezuelská bolívarovská republika (v zastúpení: L. Giuliano a F. Di Gianni, avvocati)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom ním bola žaloba zamietnutá ako neprípustná,

určil, že žaloba, ktorú podala odvolateľka, je prípustná, a vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie vo veci samej a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania, ako aj konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod, ktorý sa delí na tri časti.

Všeobecný súd podal nesprávny výklad kritéria priamej dotknutosti, ktoré je stanovené v článku 263 štvrtom odseku ZFEÚ, vo svetle judikatúry Almaz-Antey:

Všeobecný súd uplatnil nesprávne kritérium na účely posúdenia toho, či je Venezuelská bolívarovská republika priamo dotknutá spornými opatreniami.1

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nezohľadnil niektoré podstatné okolnosti tejto veci, keďže uplatnil kritérium priamej dotknutosti tak, ako bolo stanovené vo veci Almaz-Antey.

Všeobecný súd nezohľadnil skutočné účinky sporných ustanovení na Venezuelskú bolívarovskú republiku.

____________

1 Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele (Ú. v. EÚ L 295, 2017, s. 60).