Language of document :

Överklagande ingett den 28 november av Bolivarianska republiken Venezuela av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 20 september 2019 i mål T-65/18, Venezuela mot rådet

(Mål C-827/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Bolivarianska republiken Venezuela (ombud: L. Giuliano och F. Di Gianni, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i den del den avvisade talan,

fastställa att talan kan tas upp till prövning och återförvisa målet till tribunalen för att den ska avgöra målet i sak,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna för förevarande förfarande och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat en enda grund, uppdelad i tre delgrunder.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av villkoret direkt berörd i artikel 23 FEUF, mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen Almaz-Antey, såtillvida:

Tribunalen tillämpade fel test för att avgöra huruvida Bolivarianska republiken Venezuela är direkt berörd av de omtvistade bestämmelserna.1

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att bortse från vissa väsentliga omständigheter i fallet när den tillämpade villkoret direkt berörd, såsom det fastställts i domen Almaz-Antey.

Tribunalen underlät att beakta de omtvistade bestämmelsernas faktiska följder för Bolivarianska republiken Venezuela.

____________

1 Rådets beslut (Gusp) 2017/2074 av den 13 november 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela (EUT L 295, 2017, s. 60).