Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 23. října 2019 – The North of England P & I Association Ltd., zároveň jako právní nástupkyně Marine Shipping Mutual Insurance Company v. Bundeszentralamt für Steuern

(Věc C-786/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: The North of England P & I Association Ltd., zároveň jako právní nástupkyně Marine Shipping Mutual Insurance Company

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Předběžná otázka

Je nutno čl. 2 písm. d) druhou odrážku ve spojení s čl. 25 odst. 1 první částí věty směrnice 88/357/EHS1 , resp. čl. 46 odst. 2 směrnice 92/49/EHS2 ohledně posouzení, v jakém členském státě se nachází riziko, vykládat v tom smyslu, že se v případě pojištění rizik souvisejících s provozem námořní lodě jedná o stát, na jehož území je námořní loď zapsána v úředním rejstříku za účelem prokázání vlastnictví, nebo stát, pod jehož vlajkou námořní loď pluje?

____________

1     Druhá směrnice Rady ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EHS (Úř. věst. 1988, L 172, s. 1).

2     Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. 1992, L 228, s. 1).