Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 23.10.2019 – The North of England P & I Association Ltd., samanaikaisesti Marine Shipping Mutual Insurance Companyn oikeudellisena seuraajana v. Bundeszentralamt für Steuern

(asia C-786/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The North of England P & I Association Ltd., samanaikaisesti Marine Shipping Mutual Insurance Companyn oikeudellisena seuraajana

Vastaaja: Bundeszentralamt für Steuern

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 88/357/ETY1 2 artiklan d alakohdan toista luetelmakohtaa, luettuna yhdessä 25 artiklan 1 kohdan alkuosan kanssa, tai direktiivin 92/49/ETY2 46 artiklan 2 kohtaa tulkittava sen jäsenvaltion, jossa riski sijaitsee, määrittämisen osalta siten, että merialuksen kuljettamiseen liittyviltä riskeiltä suojautumisen tapauksessa kyse on tässä yhteydessä valtiosta, jonka alueella merialus on merkitty viralliseen rekisteriin omistusoikeuden osoittamiseksi, vai valtiosta, jonka lipun alla merialus purjehtii?

____________

1 Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta 22.6.1988 annettu toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY (EYVL 1988, L 172, s. 1).

2 Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta 18.6.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (EYVL 1992, L 228, s. 1).