Language of document :

2019 m. spalio 23 d. Finanzgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The North of England P & I Association Ltd., Marine Shipping Mutual Insurance Company teisių perėmėja / Bundeszentralamt für Steuern

(Byla C-786/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: The North of England P & I Association Ltd., Marine Shipping Mutual Insurance Company teisių perėmėja

Atsakovė: Bundeszentralamt für Steuern

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 88/357/EEB1 2 straipsnio d punkto antrą įtrauką, siejamą su 25 straipsnio pirmos pastraipos pirmo sakinio pradžia, arba Direktyvos 92/49/EEB2 46 straipsnio 2 dalį valstybės narės, kurioje yra draudimo rizika, nustatymo tikslais reikia aiškinti taip, kad su jūrinio laivo eksploatavimu susijusios rizikos apdraudimo atveju tai yra valstybė, kurios teritorijoje jūrinis laivas įregistruotas oficialiame registre siekiant patvirtinti nuosavybę, ar valstybė, su kurios vėliava plaukioja jūrinis laivas?

____________

1 1988 m. birželio 22 d. Antroji Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, apibrėžianti nuostatas, padedančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas, ir iš dalies keičianti Direktyvą 73/239/EEB (OL L 172, 1988, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,; 6 sk., 1 t., p. 198).

2 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičianti Direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo Direktyva) (OL L 228, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,; 6 sk., 1 t., p. 346).