Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Köln (Germania) la 23 octombrie 2019 – The North of England P & I Association Ltd., în același timp în calitate de succesoare în drepturi a Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

(Cauza C-786/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: The North of England P & I Association Ltd., în același timp în calitate de succesoare în drepturi a Marine Shipping Mutual Insurance Company

Pârât: Bundeszentralamt für Steuern

Întrebarea preliminară

În privința statului membru în care este situat riscul, articolul 2 litera (d) a doua liniuță coroborat cu articolul 25 primul paragraf prima teză din Directiva 88/357/CEE1 , respectiv articolul 46 alineatul (2) din Directiva 92/49/CEE2 trebuie interpretat în sensul că, în cazul asigurării riscurilor legate de operarea unei nave maritime, acesta este statul pe teritoriul căruia o navă maritimă este înscrisă într-un registru oficial în scopul certificării proprietății sau statul al cărui pavilion este arborat de nava maritimă?

____________

1     A doua directivă a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertății de a presta servicii și de modificare a Directivei 73/239/CEE (JO 1988, L 172, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 197).

2     Directiva Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE (a treia directivă privind „asigurarea generală”) (JO 1992, L 228, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 53).