Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 23. októbra 2019 – The North of England P & I Association Ltd., zároveň právna nástupkyňa Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

(vec C-786/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: The North of England P & I Association Ltd., zároveň právna nástupkyňa Marine Shipping Mutual Insurance Company

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 písm. d) druhá zarážka v spojení s článkom 25 ods. 1 prvou polovicou vety smernice 88/357/EHS1 , respektíve s článkom 46 ods. 2 smernice 92/49/EHS2 s prihliadnutím na to, v ktorom členskom štáte je umiestnené riziko, vykladať v tom zmysle, že pri tom v prípade poistenia rizík v súvislosti s prevádzkou námornej lode ide o štát, na ktorého území je námorná loď na účely preukázania vlastníctva zapísaná do úradného registra, alebo o štát, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva?

____________

1 Druhá smernica Rady z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 1988, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 198).

2 Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 1992, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 346).