Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. října 2019 – BU v. Markt24 GmbH

(Věc C-804/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Salzburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BU

Žalovaná: Markt24 GmbH

Předběžné otázky

1.    Použije se článek 21 nařízení (EU) č. 1215/20121 na pracovní poměr, u kterého sice byla v Rakousku uzavřena pracovní smlouva ohledně výkonu práce v Německu, ale zaměstnankyně, která byla v Rakousku po řadu měsíců připravena k výkonu práce, žádnou práci nevykonala?

V případě kladné odpovědi na první otázku

2.    Musí být článek 21 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán tak, že lze použít vnitrostátní ustanovení, jako je § 4 odst. 1 písm. a) [Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (zákon o soudnictví ve věcech pracovního a sociálního práva, dále jen „ASGG“)], které zaměstnancům umožňuje (snadnější) podání žaloby v místě, kde po dobu trvání příslušného pracovního poměru mají bydliště nebo kde ho měli v době skončení dotčeného pracovního poměru?

3.    Musí být článek 21 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán tak, že lze použít vnitrostátní ustanovení, jako je § 4 odst. 1 písm. d) ASGG, které zaměstnancům umožňuje (snadnější) podání žaloby v místě, kde má být zaplacena odměna nebo, pokud jejich pracovní poměr skončil, kde měla být zaplacena?

4.    V případě záporné odpovědi na druhou a třetí otázku

4.1.     Musí být článek 21 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán tak, že v případě pracovního poměru, ve kterém zaměstnankyně nevykonala žádnou práci, musí být žaloba podána v členském státě, ve kterém zaměstnankyně byla připravena k výkonu práce?

4.2.     Musí být článek 21 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán tak, že v případě pracovního poměru, ve kterém zaměstnankyně nevykonala žádnou práci, musí být žaloba podána v členském státě, ve kterém došlo ke sjednání a uzavření pracovní smlouvy, ačkoli v ní byl sjednán, resp. předpokládán výkon práce v jiném členském státě?

V případě záporné odpovědi na první otázku

5.    Použije se čl. 7 bod 1 nařízení (EU) č. 1215/2012 na pracovní poměr, u kterého sice byla v Rakousku uzavřena pracovní smlouva ohledně výkonu práce v Německu, ale zaměstnankyně, která byla v Rakousku po řadu měsíců připravena k výkonu práce, žádnou práci nevykonala, v případě, že lze použít vnitrostátní ustanovení, které zaměstnancům umožňuje (snadnější) podání žaloby v místě, kde po dobu trvání příslušného pracovního poměru mají bydliště nebo kde ho měli v době skončení dotčeného pracovního poměru, jako je § 4 odst. 1 písm. a) ASGG, nebo pokud lze použít vnitrostátní ustanovení, které zaměstnancům umožňuje (snadnější) podání žaloby v místě, kde má být zaplacena odměna nebo, pokud jejich pracovní poměr skončil, kde měla být zaplacena, jako je § 4 odst. 1 písm. d) ASGG?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).