Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – BU/Markt24 GmbH

(Lieta C-804/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Salzburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: BU

Atbildētāja: Markt24 GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 21. pants ir jāpiemēro darba tiesiskajām attiecībām, kuru gadījumā Austrijā gan tika noslēgts darba līgums saistībā ar darbu Vācijā, tomēr darba ņēmēja, kura, vairākus mēnešus uzturējās Austrijā darba gatavībā, darbu neveica?

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka var tikt piemērota tāda valsts tiesību norma kā Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz [Likuma par darba un sociālo lietu tiesu] (turpmāk tekstā – “ASGG”) 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ar ko darba ņēmējai ir ļauts (atvieglotā veidā) celt prasību savā dzīvesvietā, kurā tā dzīvoja laikā, kad pastāvēja darba tiesiskās attiecības, vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdī?

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka var tikt piemērota tāda valsts tiesību norma kā ASGG 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts, ar ko darba ņēmējam ir ļauts (atvieglotā veidā) celt prasību vietā, kurā ir jāizmaksā darba samaksa vai tā bija jāizmaksā viņa darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdī?

Ja uz otro un trešo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

4.1)    Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādu darba tiesisko attiecību gadījumā, kā ietvaros darba ņēmēja darbu nav veikusi, prasība ir jāceļ dalībvalstī, kurā darba ņēmēja uzturējās darba gatavībā?

4.2)    Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādu darba tiesisko attiecību gadījumā, kā ietvaros darba ņēmēja darbu nav veikusi, prasība ir jāceļ dalībvalstī, kurā tika sagatavots un noslēgts darba līgums, arī ja tajā ir ietverta vienošanās par darba veikšanu vai šāda darba veikšana ir tikusi plānota citā dalībvalstī?

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 7. panta 1. punkts ir jāpiemēro darba tiesiskajām attiecībām, kuru gadījumā Austrijā gan tika noslēgts darba līgums saistībā ar darbu Vācijā, taču darba ņēmēja, kura, vairākus mēnešus uzturējās Austrijā darba gatavībā, darbu neveica, ja var tikt piemērota tāda valsts tiesību norma kā ASGG 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts, ar ko darba ņēmējai ir ļauts (atvieglotā veidā) celt prasību savā dzīvesvietā, kurā tā dzīvoja laikā, kad pastāvēja darba tiesiskās attiecības, vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdī, vai arī ja var tikt piemērota tāda valsts tiesību norma kā ASGG 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts, ir ļauts (atvieglotā veidā) celt prasību vietā, kurā ir jāizmaksā darba samaksa vai tā bija jāizmaksā viņa darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdī?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).